Johdanto

 

 

 

 

 

 

Ennen kuin synti tuli maailmaan Aadam sai avoimesti  seurustella tekijänsä kanssa, mutta ihmisen jouduttua rikkomuksensa vuoksi eroon Jumalan yhteydestä ihmiskunta menetti tämän etuoikeutensa. Lunastussuunnitelman ansiosta maan asukkailla on kuitenkin yhä mahdollisuus päästä yhteyteen taivaan kanssa.

Henkensä välityksellä Jumala on ollut yhteydessä ihmisiin, ja hänen valitut palvelijansa ovat saaneet ilmestyksiä, joiden kautta jumalallinen valo on loistanut maailmaan. "Yksikään profeetallinen sana ei ole tullut julki ihmisten tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet Pyhän Hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet". 1

 Ihmiskunnan historian 2500 ensimmäisenä vuotena ei ollut mitään kirjoitettua ilmoitusta. Ne, joita Jumala oli opettanut, välittivät tietonsa toisille, ja näin tieto siirtyi isältä pojalle sukupolvesta toiseen. Mooseksen ajasta alkaa kirjoitetun sanan historia. Innoitettuja ilmestyksiä alettiin silloin tallentaa innoitettuun kirjaan. Tätä työtä jatkettiin pitkänä 1600 vuoden ajanjaksona - luomishistorian ja lain muistiin tallentajasta, Johannekseen, joka kirjoitti muistiin evankeliumin ylevimmät totuudet.

 Raamattu esittää tekijäkseen Jumalan. Ihmiskädet ovat sen kuitenkin kirjoittaneet, ja sen eri osien toisistaan poikkeavissa kirjoitustavoissa voimme nähdä kullekin kirjoittajalle luonteenomaisia piirteitä. Sen jokainen totuus on 'Jumalan Hengestä syntynyt'' 2,  kuitenkin ne on ilmaistu ihmiskielellä. Pyhän Henkensä kautta iankaikkinen Jumala on antanut valonsa loistaa

 9


 

SUURI TAISTELU

palvelijoittensa mieleen ja sydämeen. Unien,, näkyjen ja vertauskuvien välityksellä hän on ilmaissut heille totuuksia, ja he itse ovat pukeneet vastaanottamassa ilmoituksen ihmiskielelle.

 Raamatun kirjat on kirjoitettu eri aikakausina ja niiden kirjoittajat ovat suuresti poikenneet tosistaan syntyperältään ja asemaltaan samoin kuin henkisiltä ja hengellisiltä lahjoiltaan.. Siksi kirjatkin poikkeavat huomattavasti toisistaan tyyliltään ja sisällöltään. Kirjoittajat käyttävät erilaisia ilmaisuja; toinen kirjoittaja on esittänyt saman totuuden vaikuttavammin kuin toinen.. Kun useat kirjoittajat käsittelevät samaa aihetta eri näkökulmista ja erilaisissa olosuhteissa, pintapuolinen, huolimaton ja ennakkoluuloinen lukija saattaa nähdä ristiriitaisuutta siinä, missä ymmärtäväinen, harkitseva ja nöyrä tutkija näkee kaiken taustalla sopusoinnun.

 Kun eri henkilöt ovat esittäneet totuuden, se on tullut valotetuksi eri näkökulmista. Yksi kirjoittaja on tajunnut selkeästi yhden puolen totuudesta - ne kohdat, jotka sopivat juuri hänen kokemuksiinsa sekä arvostelu- ja havaintokykyynsä - toinen taas käsittelee

jotakin toista puolta, ja kumpikin heistä, Pyhän Hengen johtamana, esittää sen, reikä on voimakkaimmin vaikuttanut hänen omaan mieleensä. Ne ovat totuuden eri puolia, mutta niiden kesken vallitsee täydellinen sopusointu. Tällä tavoin ilmoitetut totuudet liittyvät toisiinsa ja muodostavat täydellisen kokonaisuuden, joka täyttää ihmisen tarpeet kaikissa elämän kokemuksissa ja olosuhteissa.

 Jumala on armollisesti nähnyt hyväksi ilmaista maailmalle totuutensa inhimillisiä välikappaleita käyttäen, ja hän itse, Pyhän Henkensä välityksellä, teki nämä kykeneviksi tähän työhön. Hän johti heitä valitsemaan, mitä oli puhuttava ja mitä kirjoitettava. Aarre uskottiin saviastioihin, mutta se on silti peräisin taivaasta. Vaikka todistus esitettiin ihmiskielen

10


 

JOHDANT0

epätäydellisin ilmaisukeinoin, se on Jumalan todistus, ja kuuliainen, uskova Jumalan lapsi näkee siinä jumalallisen voiman, armon ja totuuden valtavuuden.

 Jumala on sanassaan antanut ihmisille kaiken tarpeellisen tiedon pelastuksesta. Pyhät kirjoitukset on otettava vastaan Jumalan tahdon ohjeellisena ja erehtymättömänä ilmoituksena. Ne muodostavat luonteen mittapuun, oppien ilmaisijan, kokemusten koetinkiven. `Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä". 3

 Se, että Jumala on ilmoittanut tahtonsa ihmisille sanansa kautta, ei kuitenkaan ole tehnyt Pyhän Hengen jatkuvaa läsnäoloa ja ohjausta tarpeettomaksi. Päinvastoin, Vapahtajamme lupasi palvelijoilleen Hengen avaamaan sanan, valaisemaan ja selittämään sen opetuksia. Koska Jumalan Henki on innoittanut Raamatun, Hengen opetus ei voi milloinkaan olla ristiriidassa sanan kanssa.

 Henkeä ei annettu - eikä sitä koskaan voidakaan antaa - syrjäyttämään Raamattua, sillä kirjoitukset sanovat selvästi, että Jumalan sana on mitta, jolla kaikki muut opetukset ja kokemukset on mitattava. Apostoli Johannes sanoo: "Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa ne, tutkikaa, ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja". 4

 Pyhän Hengen työ on muutamien ihmisten erehdysten tähden tullut suuresti häväistyksi. Nämä ihmiset väittävät saaneensa Hengen valoa eivätkä katso tarvitsevansa enää Jumalan sanan opastusta. Heitä hallitsevat tunteet, joita he pitävät Jumalan äänenä, mutta heitä ohjaava henki ei ole Jumalan Henki. Tällainen omien mielijohteitten seuraaminen ja kirjoitusten hylkääminen voi johtaa vain sekaannukseen, 

 11


 

SUURI TAISTELU

eksytykseen ja turmioon. Se palvelee ainoastaan paholaisen tarkoituksia. Koska Kristuksen seurakunta ei voi elää ilman Pyhän Hengen työtä, paholainen. koettaa halventaa hänen vaikutustaan fanaatikkojen erheellisellä toiminnalla ja saada Jumalan kansan lyömään laimin voiman lähteen, jonka Herramme on sille varannut.

 Jumalan Henki jatkoi työtään Jumalan sanan kanssa sopusoinnussa evankeliumia julistettaessa. Vanhan ja Uuden testamentin kirjoitusten antamisen aikoina Pyhä Henki valitsi jatkuvasti yksityisiä ihmisiä erillään niistä ilmestyksistä, jotka oli tarkoitettu sisällytettäviksi Pyhään Raamattuun. Raamatussa kerrotaan, että ihmiset saivat Pyhän Hengen kautta varoituksia, nuhteita, neuvoja ja opetuksia, joilla ei ollut mitään tekemistä Raamatun kirjoittamisen kanssa. Se mainitsee eri aikakausina eläneitä profeettoja, joiden puheista ei ole mitään merkitty muistiin. Samalla tavoin Pyhä Henki jatkoi Raamatun kaanonin valmistumisen jälkeenkin työtään valistaen, varoittaen ja lohduttaen Jumalan lapsia.

 Jeesus lupasi opetuslapsilleen: "puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut." "Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. - - ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva". 5  Raamattu opettaa selvästi, että näinä lupaukset eivät koske ainoastaan apostolien aikaa, vaan kuuluvat Kristuksen seurakunnalle kaikkina aikakausina. Vapahtaja vakuuttaa seuraajilleen: "Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti".6 Paavali selittää Jumalan asettaneen seurakuntaan Hengen lahjoja "varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kun me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan Pojan tuntemiseen ja niin saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden - -”. 7

12


 

 JOHDANTO

 Apostoli rukoili Efesoksen uskovien puolesta, "että hän valaisisi teidän sisäiset silmänne näkemään, millaiseen toivoon hän on meidät kutsunut, - - ja miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa". 8 Tätä siunausta Paavali anoi Efesoksen seurakunnalle. Hän anoi Jumalan Hengen valaisemaa ymmärrystä, jotta he voisivat käsittää Jumalan sanan syvällisiä totuuksia.

 Helluntaina tapahtuneen Pyhän Hengen ihmeellisen ilmestymisen jälkeen Pietari kehotti kansaa tekemiään parannuksen ja ottamaan kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntien anteeksisaamiseksi, ja hän jatkoi: "Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen. Teitä tämä lupaus tarkoittaa, teitä ja teidän lapsianne, ja myös kaikkia niitä, jotka ovat etäällä - keitä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu". 9

 Profeetta Joelin kautta Herra on luvannut erityisen Henkensä vuodatuksen juuri ennen Jumalan suurta päivää.10 Tämä ennustus täyttyi osittain helluntain suuressa Hengen vuodatuksessa, mutta se toteutuu täydellisesti jumalallisen armon ilmenemisenä evankelioimistyötä päätettäessä.

 Suuri taistelu hyvän ja pahan välillä kiihtyy kiihtymistään aivan ajan loppuun asti. Saatanan viha on kaikkina aikakausina kohdistunut Kristuksen seurakuntaan, ja Jumala on jakanut kansalleen armoaan ja Henkeään vahvistaakseen sitä paholaisen voimia vastaan. Kun Kristuksen apostolien oli julistettava hänen evankeliumiaan maailmalle ja kirjoitettava se muistiin kaikkia tulevia aikoja varten, heille annettiin erityistä Hengen valoa, mutta kun seurakunta lähestyy lopullista vapautustaan, Saatana työskentelee entistä tehokkaammin. Hän astuu alas ja "on raivon vallassa, sillä se tietää, että sen aika on lyhyt".11 Hän tulee toimimaan "suurella voimalla, tehden petollisia tunnustekoja ja ihmeitä". 12 Kuudentuhannen vuoden ajan tuo nerokas henki, joka kerran oli mahtavin Jumalan enkeleistä, on

 13


 

SUURI TAISTELU

kokonaan omistautunut eksyttävään ja tuhoa tuottavaan työhönsä. Kaikki saatanallisen taidon ja viekkauden syvyydet sekä kaikki aikakausien taistelujen kestäessä kehittynyt julmuus tullaan kohdistamaan Jumalan kansaa vastaan viimeisessä taistelussa. Tänä vaarallisena aikana Kristuksen seuraajien on julistettava maailmalle varoitusta Herran toisesta tulemisesta, ja kansa on valmistettava seisomaan hänen edessään puhtaana ja moitteettomana hänen tullessaan. 13 Jumalallisen armon ja voiman erityinen vuodatus ei ole tänä aikana seurakunnalle yhtään tarpeettomampi kuun apostolien päivinä.

 Hyvän ja pahan välisen pitkällisen taistelun näkymät ovat Pyhän Hengen valaisemina avautuneet näiden sivujen kirjoittajalle. Kerta toisensa jälkeen, minun on sallittu nähdä eri aikakausina käydyn ja käytävän suuren taistelun vaiheita, joissa toisena osapuolena on Kristus, elämän ruhtinas ja pelastuksemme päämies, ja toisena Saatana, pahuuden ruhtinas, synnin alkuunpanija ja Jumalan pyhän lain ensimmäinen rikkoja. Saatanan viha Kristusta kohtaan kohdistuu Kristuksen seuraajiin. Kaikissa historian vaiheissa näemme samanlaista Jumalan lain periaatteiden vihaamista ja petosta, joilla valhe on saatu näyttämään totuudelta, inhimilliset lait voitu asettaa Jumalan lain tilalle ja ihmiset johdettu palvelemaan luotua Luojan asemesta. Kaikkina aikoina Saatana on pyrkinyt sitkeästi esittämään Jumalan luonteen väärässä valossa ja saamaan ihmiset säilyttämään väärät käsityksensä Luojasta, jotta he eivät rakastaisi, vaan pelkäisivät ja vihaisivat häntä. Hän on yrittänyt syrjäyttää Jumalan lain ja johtaa ihmiset ajattelemaan, että he ovat vapaita sen vaatimuksista, ja vainonnut aina niitä, jotka ovat uskaltaneet vastustaa hänen petoksiaan. Tämä kaikki voidaan havaita patriarkkojen, profeettojen, apostolien, marttyyrien ja uskonpuhdistajien historiassa.

14


 

JOHDANT0

 Viimeisessä suuressa taistelussa saatana tulee menettelemään samoin, osoittamaan samaa henkeä ja työskentelemään saman päämäärän saavuttamiseksi kuin kaikkina menneinäkin aikoina. Samat tapahtumat tulevat toistumaan, erona vain on tulevan taistelun hirvittävyys, jollaista maailma ei ole milloinkaan kokenut. Saatanan petokset ovat yhä viekkaampia ja hänen hyökkäyksensä entistä määrätietoisempia. Hän johtaisi, jos mahdollista, valitutkin harhaan. 14

 Jumalan Hengen paljastettua minulle Jumalan sanan suuria totuuksia sekä menneitä ja tulevia tapahtumia minua on kehotettu kertomaan toisille, mitä näin on ilmoitettu - esittämään tämän taistelun mennyttä historiaa erityisesti sillä tavalla, että se luo valoa tulevaisuuden nopeasti lähenevään taisteluun. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi olen pyrkinyt valikoimaan ja liittämään yhteen seurakunnan historiasta tapahtumia, jotka kertovat suurten koettelevien totuuksien paljastumisesta maailmalle eri aikoina. Nämä totuudet ovat kiihottaneet Saatanan ja maailmaa rakastavan seurakunnan vihaan, mutta todistajat, jotka eivät "säästäneet henkeään vaan olivat valmiit kuolemaankin" 15, ovat puolustaneet niitä. Näissä historiallisissa kuvauksissa voimme nähdä enteitä edessämme olevasta taistelusta. Tutkimalla niitä Jumalan sanan ja hänen Henkensä valossa voimme nähdä paholaisen petokset paljastettuina ja vaarat, jotka kaikkien niiden on voitettava, jotka seisovat nuhteettomina Herran edessä hänen tullessaan.

 Uskonpuhdistuksen kehitykseen liittyneet suuret tapahtumat, ovat historiallisia ilmiöitä, jotka protestanttinen maailma tuntee hyvin ja myöntää yleisesti tosiksi. Niitä ei voi kukaan kieltää. Tätä historiaa olen esittänyt lyhyesti kirjan teeman mukaisesti ja tiivistämällä asioita niin paljon kuin se on ollut mahdollista vaarantamatta niiden ymmärtämistä. Muutamissa tapauksissa, jolloin historiankirjoittaja on käsitellyt

 15


 

SUURI TAISTELU

tapahtumia lyhyesti ja ytimekkäästi tai esittänyt osuvan yhteenvedon tapahtuman yksityiskohdista, olen lainannut hänen sanojaan. Joissakin yhteyksissä täsmällistä lähdettä ei ole merkitty, koska lainauksen tarkoituksena ei ole korostaa asianomaisen kirjoittajan arvovaltaa. Hänen lausuntonsa on lainattu siksi, että se on sujuva ja vakuuttava esitys aiheesta. Olen esittänyt myös niiden kokemuksia ja näkemyksiä, jotka jatkavat uskonpuhdistustyötä omana aikanamme ja lainannut samaa periaatetta noudattaen heidän teoksiaan.

 Tämän kirjan tarkoitus ei ole tuoda esille uusia totuuksia menneitten aikojen taisteluista, vaan tosiasioita ja periaatteita, joilla on merkitystä tulevissa tapahtumissa. Nämä historialliset tosiasiat näyttävät kuitenkin saavan uutta merkitystä, kun niitä tarkastellaan valon ja pimeyden voimien välisen taistelun osina. Niistä heijastuu tulevaisuuteen valoa niiden polulle, jotka menneitten aikojen uskonpuhdistajien tavoin kutsutaan kaiken maallisen menettämisen uhalla todistamaan 'Jumalan sanan ja Jeesuksen todistuksen tähden".

 Tämän kirjan tarkoitus on esittää totuuden ja valheen välisen suuren taistelun vaiheita, paljastaa Saatanan juonet sekä osoittaa keinot, joilla niitä voidaan tehokkaasti vastustaa. Sen tarkoitus on esittää tyydyttävä ratkaisu pahuuden suureen ongelmaan, luoda valoa synnin alkuperään ja sen perimmäiseen luonteeseen samoin kuin tehdä täysin selväksi Jumalan oikeudenmukaisuus ja hyvyys luomiaan olentoja kohtaan sekä osoittaa hänen lakinsa pyhyys ja muuttumattomuus. Kirjoittajan harras rukous on, että tämän kirjan vaikutuksesta monet sielut vapautuisivat pimeyden vallasta ja saisivat "pyhille kuuluvan perintöosan valon valtakunnasta" 16, sekä että se tuottaisi siten kunniaa hänelle, joka on rakastanut meitä ja antanut itsensä meidän puolestamme.

 E. G. White

16